.

Kniha návštev

Greek Hoplites

Môj banner HTML

Shoutboard

Počasie

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Grécka tyrania

Ranná grécka tyrania


Archaické obdobie znamenalo veľký rozvoj remeselnej výroby (predovšetkým keramika, kovové predmety, odevy) a obchodu (obilie z kolónií, dovoz otrokov pre potreby remeselníckych dielní, vývoz remeselných výrobkov do kolónií). Rastie počet remeselníkov a obchodníkov, ktorí nadobudli veľké majetky. Rodová aristokracia, ktorá vlastnila predovšetkým pôdu, mala monopol na politickú moc. V hospodársky najvyspelejších mestských štátoch začali vznikať rozpory medzi aristokraciou na jednej strane, remeselníkmi a obchodníkmi na druhej strane.

Tieto rozpory sa snažili riešiť zmierovači (gr. aisymnétés), ktorí boli vyberaní na základe dohody medzi viacerými skupinami obyvateľov. Snažili sa zmierniť politické napätie spísaním zvykového práva (napr. Drakon v Aténach, Charondás a Zaleukos na Sicílii a v južnej Itálii) alebo urobili zmeny v ústave tak, že obyvateľstvo bolo rozdelené podľa veľkosti majetku a na základe toho boli odstupňované politické práva (tímokratická ústava v Athénach - Solón, Pittakos v Mytiléne na ostrove Lesbos). Týnm získali prístup k politickej moci aj najbohatší remeselníci a obchodníci.

Všetky problémy však aisymnéti nevyriešili, naopak, boj o politickú moc sa prehlboval. V niektorých štátoch bola preto nastolená moc tzv. tyranov. Boli to jednotlivci, ktorí pochádzali z aristokratických alebo remeselníckych rodín (prípadne aj so zmiešaných manželstiev - napr. Kypselos v Korinte - jeho matka pochádzala z aristokratickej rodiny, otec bol remeselník). Slovo tyranos Gréci prevzali pravdepodobne z Malej Ázie, označuje len vládu jednotlivca bez neskoršieho hanlivého prídychu.

Najvýznamnejšie tyranidy: Grécko:

- Sikyón - Orthagorovci - štyri generácie, asi v r. 655 - 555 pred Kr.

- Korint - Kypselos a jeho syn Periandros (asi 657 - 582 pred Kr.)

- Megara - Theagenés (druhá pol. 7. stor. pred Kr.)

- Atény - Peisistratovci (Peisistratos 547 - 527 pred Kr., jeho synovia Hipparchos - 547 - 514 pred Kr., a Hippias - 527 - 510 pred Kr. - vyhnaný z Atén); predtým už v r. 631 Kylónov pokus o nastolenie tyranidy - neúspešný

Malá Ázia:

- Samos - Polykratés (asi 540 - 533 pred Kr.)

Tyrani bojovali proti moci aristokracie tým, že jej zaberali pôdu alebo ich v bojoch vyhnali z mesta, staré rodové fýly nahrádzali novými územnými fýlami, staré rodové kulty, v ktorých si presadzovala vplyv aristokracia, nahrádzali novými kultmi tzv. všegréckych (olympských) bohov a stavali im veľkolepé chrámy, podporovali remeselnú výrobu a obchod (výstavba chrámov a iných verejných budov, cesta diolkos cez Korintskú šiju), zavádzali a organizovali náboženské slávnosti na počesť bohov (Atény - Panaténajské slávnosti, Korint - Istmické hry), pozývali na svoje dvory básnikov a umelcov (Peisistratos dal napr. prvý krát písomne zachytiť homérske eposy).

Tyranidy mali veľký význam pre prechod od aristokratickej vlády obyčajne k demokratickým vládam, kde podiel na moci mal väčší počet občanov mestského štátu.